Eliberarea certificatului de atestare fiscala - reglementari

   Certificatul de atestare fiscala este documentul care atestă indeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate la bugetul statului de către un contribuabil, la o anumita data.
   Regulile de eliberare a Certificatului de atestare fiscala sunt prevazute in Codul de procedura Fiscala. Mai jos va prezentam extras din Codul de procedura Fiscala:

   "Art. 112 Certificatul de atestare fiscala

(1) Certificatul de atestare fiscala se emite de organul fiscal competent la solicitarea contribuabililor. Certificatul se emite şi din oficiu sau la solicitarea altor autorităţi publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător.

(2) Certificatul de atestare fiscala se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării acestuia.

(3) În situaţia în care se emit certificate de atestare fiscală în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, acestea vor cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării acestora.

(4) Certificatul de atestare fiscala se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi poate fi utilizat de persoana interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării. În cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data eliberării. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant.

(4^1) Organul fiscal emitent poate înscrie în certificatul de atestare fiscala sumele certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul solicitant le are de încasat de la autorități contractante definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006. Înscrierea se face în baza unui document eliberat de autoritatea contractantă prin care se certifică că sumele sunt certe, lichide și exigibile.

(5) În certificatul de atestare fiscala vor fi cuprinse orice alte menţiuni cu privire la situaţia fiscală a contribuabilului, prevăzute prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(6) Orice persoană care deţine părţi sociale la o societate comercială poate solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscală al societăţii.

      n baza acestui articol a fost emis OMFP 752/2006 care aproba procedura de eliberare a certificatului pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, dar şi a modelului şi conţinutului acestora ce a fost modificat, în decursul timpului, pentru a fi armonizat cu modificările aduse art. 112 din Codul de procedură fiscală, dar care nu precizeaza cu claritate când se solicită certificatul prin depunerea unei cereri şi când se solicită prin depunerea unei adrese
Prin OG 2/2012 care completeaza OG 92/2003, la art. 112 a fost adaugat un nou alineat, alin. (6), prin care se da posibilitatea persoanelor care deţin părţi sociale la o S.C. de a solicita certificatul de atestare fiscala al societăţii.
In consecinţă, se clarifica şi situaţia în care cererea sau adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală a fost depusă/transmisă la un organ fiscal necompetent. Se are in vedere, situaţia în care cererea de eliberare a certificatului de atestare este depusă de către deţinătorul de părţi sociale la o societate comercială şi care, fie nu cunoaşte domiciliul fiscal al contribuabilului (în cazul în care acesta este diferit de sediul social) fie nu cunoaşte calitatea contribuabilului (mare sau mijlociu) iar certificatul de atestare fiscală se eliberează de către organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de contribuabil.
Totodată, se stabilesc elementele pe care trebuie să le conţină adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală pe care o depune o autoritate publică, datele de identificare a contribuabilului fiind importante pentru a identifica contribuabilul pentru care se solicită certificatul de atestare fiscală.
S-a reglementat obligaţia organului fiscal competent de a verifica dacă solicitantul are calitatea de deţinător de părţi sociale.
Ordinul completeaza si menţiunile relevante pentru situaţia fiscală a unui contribuabil cu informaţii referitoare la starea obligaţiilor fiscale cum ar fi:

  • cele aflate în executare silită
  • cele suspendate la executare silită

Se reglementează şi modalitatea de evidenţiere a plăţii taxei extrajudiciare de timbru în cazul eliberării în mai multe exemplare a certificatului de atestare fiscală.

     Model cerere eliberare Certificat atestare fiscala: descarcare in format pdf
Vezi articolul original aici:

  curs oferit de: curs-valutar-bnr.ro

Noutati Legislative

  • Calendarul fiscal 2017 Detalii
  • Codul Fiscal aplicabil in 2017 Detalii
  • Codul de procedura fiscala valabil in 2015 Detalii
  • Eliberarea certificatului de atestare fiscala - reglementari Detalii
  • Modificari aduse la aplicarea regimului special de scutire de TVA Detalii
  • Vezi toate articolele

Calculator Salariu


Linkuri Utile

www.contabun.ro - Blog de Contabilitate
www.contacafe.ro - Forum Contabilitate
www.anaf.ro - ANAF
www.ceccarprahova.ro - CECCAR Prahova